TCN Hà Hồng Quân – Tuyên Quang – xây tường, tổng hợp ván khuôn sàn mái, ghép ván khuôn dầm