TCN Hà Hồng Quân – Tuyên Quang -xây tường, ghép lanh tô cửa, đổ bê tông lanh tô cửa