TCN Hà Hồng Quân – Tuyên Quang – bảo dưỡng bê tông