TCN Hà Hồng Quân – Tuyên Quang – tháo ván khuôn cột