TCN Hà Hồng Quân – Tuyên Quang – Đổ bê tông cột, xây tường