TCN Hà Hồng Quân – Tuyên Quang – lắp dựng ván khuân dầm, sàn gia công lắp dựng thép dầm, sàn